Psykoterapi

Samtaleterapi er en måde at drage omsorg for dig selv på. Det er en måde, hvorpå du kan håndtere nuværende udfordringer – små som store – og imødekomme udfordringer, som du måtte støde ind i senere i din tilværelse. Ønsker du at skabe forandring i dit liv, men har svært ved at komme i gang, kan det at modtage psykoterapi også være din udløser samtidig med, at den kan være en hjælpende hånd gennem forandringsforløbet. Med psykoterapi får du et større kendskab til dig selv, og du opnår højere livskvalitet.

Psykoterapi skaber rum for selvudvikling. Den giver dig mulighed for at arbejde med dig selv, og du vil opleve, at du føler dig mentalt styrket med nye perspektiver på dig selv og verden omkring dig. Hvis du lider af angst eller depression, kan samtalerne hjælpe dig med at håndtere det, ligesom de også kan medvirke til at bearbejde traumer.

Læs mere om

Relationen mellem os

Læs mere om

Jeg arbejder med

Læs mere om

Min erfaring og uddannelser

Problematikker jeg bl.a. hælper med

  • Depression – tristhed, manglende glæde og – nedtrykthed
  • Angst – panikangst, sygdomsangst, socialangst mv.
  • Stress – jobrelateret eller andre former for mental overbelastning
  • Traumer og incest – i forbindelse med ulykker, overgreb eller svigt
  • Livskriser – eksistentielle kriser, skilsmisser eller jobkriser
  • Selvværdsproblemer – problemer med følelsen af at være god nok
  • Selvudvikling – ønsker om forandring i forhold til tanke- eller handlemønstre

Psykoterapi hos Marcus Heller

Jeg tror, at vi mennesker helt grundlæggende har en evne og en ambition til at leve et liv, som føles rigtigt for os. Men i livet vil vi opleve forskellige problematikker, tab og forhindringer, og det kan gøre det svært for os at leve det liv, vi gerne vil, uden at vi først ser på og arbejder med de problematikker, som spænder ben for os. Men hvis vi accepterer netop det vilkår, og ser på os selv som mennesker, der gennem livet er i en proces, hvor vi hele tiden er nødt til at udvikle os i forhold til dét, vi møder i livet, vil netop accepten gøre os ansvarlige for vores eget liv, og vi kan for alvor gøre brug af og omfavne friheden til at skabe det liv, som vi ønsker.

Vores udgangspunkt i psykoterapien vil være de udfordringer og vanskeligheder, som du mærker har en påvirkning på dig og fjerner dig fra det liv, du gerne at leve. I vores samtaler undersøger vi de erfaringer og den viden, du har om det, der er svært. Vi dykker også ned i de erfaringer, du har med at håndtere det svære – erfaringer, som vi ofte glemmer, når vi overvældes af de svære ting. Formålet med vores samtaler er at finde ud af, hvad der er vigtigt for dig i dit liv, og hvordan du kan mindske vanskelighedernes indflydelse.

I vores samtaler er det vigtigt for mig, at du oplever det som en dialog – en dialog med udgangspunkt i det, der har betydning for dig. Samtidig er jeg også optaget af, at vi på nye måder taler om det, du gennemlever. Sådan som jeg ser det, kan livet leves på mange forskellig måder, og det er ikke mine, men dine ord, der skal fylde i vores samtaler.

Længden på dit terapiforløb varierer alt efter dine problemstillinger og dine ønsker, og det vil derfor være meget individuelt. Nogle har brug for få samtaler, mens andre har brug for flere. For de fleste vil det være rart at komme med jævne mellemrum i starten af forløbet (en gang i ugen eller hver 14. dag), mens de i slutningen af forløbet kommer med længere intervaller (hver tredje eller fjerde uge).

For mig er det vigtigt, at du oplever vores samtaler som hjælpsomme. Som terapeut er jeg optaget af virkningen af de forskellige terapiformer, der findes, og hvilken tilgang der er effektiv i forhold til de problematikker, jeg møder. Jeg arbejder primært med den oplevelsesorienterede metode, men også kognitive og mentaliseringsbaserede tilgange. Derudover er min baggrund som krops- og traumeterapeut en erfaring, jeg vil trække med ind i terapien, hvis det vil give mening. Vi vil løbende i samtalerne se på effekten af terapien, og hvordan den stemmer overens med dine forventninger og ønsker.

Ønsker du at prøve psykoterapi?

Relationen mellem os

Kontakten mellem terapeut og klient har stor betydning. Derfor er noget af det allervigtigste for mig, at der fra begyndelsen af vores forløb skabes et trygt og empatisk rum og en god relation mellem mig som terapeut og dig som klient. På den måde får du mest muligt ud af terapien.

Hos mig kan du sætte ord på nogle af de følelsesmæssige forviklinger, som du mærker hos dig selv. Derfor er det meget vigtigt for mig, at du under vores samtaler mærker nærvær og tryghed. Det er dit psykiske velbefindende, der er i centrum, og du skal føle dig 100 procent tryg ved at udtrykke dig og reagere på præcis den måde, som kommer til dig under terapien. Gennem vores samtaler finder vi ud af, hvad der er vigtigt for dig i livet, og hvordan du kan prioritere det.

Noget af det vigtigste, som individuel psykoterapi kan, er at give dig støtte til at turde mærke og se nærmere på de mange tanker, følelser og kropslige fornemmelser, som du og alle os mennesker indeholder. Terapien kan være en hjælp til at rumme dem og til at få en større forståelse af dig selv og den måde, du handler på i bestemte situationer, i dine relationer og over for dig selv. På den måde er terapien en hjælp til at være den, du er. Selvom det måske lyder enkelt ’at være den, du er’, føles det svært og komplekst for de fleste af os. Men der ligger en kæmpe gave i at komme tættere på at være den, du er, fordi du dermed også nærmer dig det liv, som du gerne vil leve.

Det handler ikke om, at du skal lave om på dig selv gennem terapien, men at du kan være i dig selv på en god måde med det, du også er. En udvikling hen imod hvor du kan være i dig selv, handler ofte også om at fjerne dig fra et begrænsende og fastlåst syn på dig selv og måske dem/det omkring dig – et syn, der ofte dannes og er med os fra vores barndom. Når du bliver opmærksom på dine ”automattanker” og de reaktionsmønstre og følelser, som er styrende for dit liv, får du mulighed for at vælge, om du vil blive ved med at begrænse dig selv og dit fulde udbytte af livet, eller om du vil prøve noget nyt eller gøre noget andet med dit liv, så du i højere grad kan udnytte dit fulde potentiale. Ikke at det bare er nemt, fordi vi nu kender vores tanker, reaktionsmønstre og begrænsende følelser – men det skaber en forandring, som gør, at det bliver meget nemmere, end når vi er ”blinde” på det i os selv.

Målet med terapien er, at du får mulighed for og frihed til at handle mere bevidst og til at finde strategier og ressourcer til at forme din tilværelse, som du gerne vil have den.

I vores samtaler lytter jeg til din fortælling og giver dig den plads, som du har brug for. Det kan være, at du har udfordringer i dit privatliv, som du har brug for hjælp til at håndtere. Eller måske du oplever en stor sorg eller forandring, som du har svært ved. Det kan også være, at du bærer rundt på et traume, som påvirker din dagligdag, og som du gerne vil se anderledes på. Der er også den mulighed, at du gerne vil foretage en ændring i din tilværelse og har brug for en hånd til det. Uanset, hvad årsagen til din efterspørgsel på samtaleterapi måtte være, skaber vi sammen et rum, hvor du kan være i og med dig selv og din historie.

Jeg ser dig som et relationelt menneske – et menneske med en tilknytning til de personer, ting og steder, som indgår i din verden.

Marcus’ tilgang til psykoterapi

Jeg ser dig som et relationelt menneske – et menneske med en tilknytning til de personer, ting og steder, som indgår i din verden. Der er mange forskellige bevidste og ubevidste problematikker forbundet med vores følelsesliv, og de oplevelser og relationer, som vi har gennem tilværelsen, sætter præg på os og er med til at skabe os som personer og forme den tilværelse, som vi er en del af. Jeg har et helhedsorienteret syn på mennesket, hvilket vil sige, at jeg ser dig som et sammenhængende menneske bestående af både krop og sind, som gensidigt påvirker hinanden.

Måske du har oplevet, at din krop bliver stresset, når den mærker følelsesmæssig ubalance i form af eksempelvis arbejdspres, udfordringer i parforholdet eller andet. Følelsesmæssig stress er en af de meget store stressorer i dag, og de kommer ofte i form af deadlines på jobbet, parforhold, at være forældre, at være ung i en præstationsfyldt verden osv. Mange stressorer viser sig også på baggrund af den følelsesmæssige baggage, vi bærer med os gennem livet. Det er den, der bestemmer, om vi er gode til at sige fra, sætte grænser, være præstationsmennesker, kontrolmennesker eller i det hele taget føle, at vi er gode nok, som vi er.

Lever man, som mange af vi moderne mennesker gør, med et højt stressniveau i længere tid ad gangen, kan der opstå problemer i kroppen, som gør os syge og giver os smerter i kroppen. Fysiske og psykiske gener og smerter overlapper ofte hinanden, og sætter vi ind det rigtige eller de rigtige steder, kan du blive fri for de udfordringer, som du oplever følelsesmæssigt – og måske også fysisk. For når din hjerne har travlt med at bruge energi på at håndtere stress eller et følelsesmæssig traume, kan din krop ikke få den nødvendige energi, som den skal bruge, og det kan resultere i fysiske gener eller smerter.

Skaber både fysiske og psykiske forhold problemer hos dig, vil vi arbejde med begge dele, men med udgangspunkt i, hvad der er den største udløser og sætte ind dér for at skabe de bedste livsbetingelser for dig. Her vil mine mange års erfaring som kropsterapeut være gavnlig for dig i terapien.

Du kan læse mere om hjernens påvirkning på kroppen her:

Praktisk information og priser

Marcus Hellers
erfaring og viden om psykoterapi

 

Marcus har en bred faglig viden terapeutisk og om hjernen og nervesystemet, og det gør ham i stand til at hjælpe dig med at få en større indsigt i de forhold, der er styrende for din handlemåder og personlighedsudvikling. Hans egen indgangsvinkel til psykoterapi gik gennem hans uddannelse som kropsterapeut. Marcus har altså både den fysiologiske og psykologiske faglighed, der skal til for at behandle dig på bedst mulige måde.

Marcus er ud over sin psykoterapeut uddannelse, uddannet NLP-master, traumeterapeut og kognitiv samtaleterapeut, hvilket gør ham særlig kompetent i samtaleterapien til at udfordre dig på områder, der vil hjælpe dig til at opnå dine mål eller skabe den forandring, som du ønsker. Din fortolkning af verden kan ændre din adfærd. Det betyder, at hvis du kommer til at se anderledes på tilværelsen, vil du også handle anderledes i den.

Marcus har derudover taget kurser og uddannelse i indre barn-psykologi og karakterstuktur samt andre terapeutiske tilgange. Uddannelserne har givet ham et solidt fagvidenskabeligt grundlag at praktisere på.